Seminarium 2/10: Så kan kommuner säkra kvalitet och arbetskraft i hemtjänsten

Det behövs nya tankesätt och rutiner för att förbättra omsorgskvaliteten och förebygga arbetskraftsbrist i hemtjänsten. Vid ett seminarium den 2 oktober presenterar Centrum för arbets- och miljömedicin konkreta åtgärder för hur kommuner kan bidra till ökad kvalitet och stabilitet hos sina hemtjänstutförare.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med förväntad arbetskraftsbrist och en ökande andel äldre i befolkningen. Inom hemtjänsten är det personalen som skapar kvaliteten i mötet med brukarna vilket innebär att det hos varje hemtjänstutförare måste finnas en balans mellan ekonomiska resurser, omsorgskvalitet och personalens kompetens. Kommuner behöver skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil hemtjänst där utförarna kan leverera god omsorgskvalitet.

Konkreta åtgärdsförslag till kommuner

Nu presenterar Centrum för arbets- och miljömedicin ett komplement till kommunernas ersättnings- och uppföljningssystem för hemtjänstutförare. Åtgärdsförslagen kan stärka balansen mellan krav, resurser och kompetens hos hemtjänstutförarna och utgår från projektet HEKLA – Hemtjänstens ekonomi, kvalitet, ledning och arbetsförhållanden – där forskare, utförare, biståndshandläggare och beställare i två kommuner samverkat.

- Vi tror att kommuner, genom att följa våra åtgärdsförslag, kan bidra till att förbättra hemtjänstutförarnas förutsättningar att leverera god omsorgskvalitet till alla brukare, inklusive de mest sjuka äldre som har störst omsorgsbehov, säger Ingela Målqvist, personalvetare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av forskarna i projektetet som finansierats av AFA Försäkring och Stockholms läns landsting.

Åtgärdsförslagen handlar översiktligen om att motverka hög personalomsättning, underlätta rekrytering av hemtjänstpersonal och öka transparensen inom hemtjänsten. De utgår från resultatet av en enkätundersökning bland personal hos fyra hemtjänstutförare, gruppintervjuer hos utförare och enskilda intervjuer med enhetschefer inom hemtjänstutförarna.

Konkreta exempel på åtgärder är att utöka eller allokera resurser till utförare med hög omsorgstyngd, alltså vars brukare har stora omsorgsbehov, att följa upp att resurserna används som förväntat och att kommunerna regelbundet och i förebyggande syfte följer upp upplevd omsorgskvalitet genom enkätundersökningar bland både brukare och personal.

Presenteras på seminarium den 2 oktober

Åtgärdsförlagen presenteras vid ett eftermiddagsseminarium på Centrum för arbets- och miljömedicin den 2 oktober. Målgrupp är politiker, beställare i kommuner, Sveriges kommuner och landsting (SKL), enhetschefer och tjänstemän inom socialförvaltningen, fackliga företrädare samt andra intresserade aktörer. Seminariet kommer senare att följas upp med en workshop med fördjupning och diskussion kring de konkreta förslagen.

 

Text: Helena Edström
Foto: Matton