Stora regionala skillnader i ogynnsamma arbetsförhållanden

De regionala skillnaderna är stora i Stockholms län när det gäller hur utsatt befolkningen i kommuner och stadsdelar är för ogynnsamma arbetsförhållanden. Även när det gäller förekomst av arbetslöshet, sjukfrånvaro, tidsbegränsade anställningar samt över- och deltidsarbete präglas länet av skillnader. Det visar Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016.

Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016 beskriver ogynnsamma arbetsförhållanden bland män och kvinnor i Stockholms stads 14 stadsdelar och Stockholms läns övriga 25 kommuner. Rapporten lyfter sju ogynnsamma arbetsförhållanden, så kallade exponeringar i arbetet, som innebär hälsorisker: spänt arbete, fysiskt tungt arbete, hand- och armvibrationer, helkroppsvibrationer, våtarbete, buller och luftföroreningar. Till grund för rapporten ligger data från Stockholms läns Folkhälsoenkät 2014, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån.

Boenderegioner mer belastade än andra

En viktig slutsats i Arbetshälsrapport 2016 är att det finns tydliga regionala skillnader i hur stora andelar av kommunernas och stadsdelarnas befolkningar som rapporterar att de är exponerade för risker i arbetslivet.

- Vi ser att vissa boenderegioner i Stockholms län är extra belastade när det kommer till befolkningens totala exponering för risker i arbetslivet. I andra boenderegioner är mönstret det motsatta. Där rapporterar befolkningen i liten utsträckning ogynnsamma arbetsförhållanden, säger Gun Johansson, huvudredaktör för Arbetshälsorapport 2016 vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Koppling till utbildning och födelseland

För flera ogynnsamma arbetsförhållanden finns kopplingar till utbildningsnivå och födelseland, visar rapporten. Personer med lägre utbildning rapporterar i större utsträckning riskexponering än de med hög utbildning. Vidare rapporterar personer födda utanför Norden och Europa oftare ogynnsamma arbetsförhållanden än personer födda i Sverige och Norden.

Arbetshälsorapport 2016 visar också att det finns skillnader mellan kvinnor och män och mellan boenderegioner när det gäller arbetstid, anställningsform, arbetsförmåga, sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

- Sammantaget kan resultatet i rapporten ses som en utmaning för Stockholms läns landsting, som har som mål att uppnå jämlik hälsa. Arbetshälsorapport 2016 kan fungera som ett viktigt kunskapsunderlag för planering och prioritering av förebyggande insatser, hälso- och sjukvård samt rehabilitering, säger Gun Johansson.

Text: Helena Edström
Foto: Matton

Publicerat 2016-03-10