Stort intresse för kartläggning om insatser vid psykisk ohälsa

Svensk företagshälsovård har för första gången fått riktlinjer för insatser vid psykisk ohälsa i arbetet. Det var fullsatt när Centrum för arbets- och miljömedicin höll seminarium om en av de kartläggningar som ligger bakom riktlinjerna. 

I september fick Sveriges företagshälsor för första gången riktlinjer för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan utredas och åtgärdas. Riktlinjerna, som tagits fram av Företagshälsans riktlinjegrupp, är bland annat baserade på kunskapsöversikter och kartläggningar och en sådan presenterades vid ett fullsatt frukostseminarium vid Centrum för arbets- och miljömedicin i slutet av september.

- Vi har kartlagt nationell och internationell forskning kring hur företagshälsovårdens olika insatser fungerar mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa – alltså depression, ångest, utmattningssyndrom och andra stressrelaterade diagnoser, sa Gunnar Bergström, beteendevetare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av forskarna bakom kartläggningen.

Kartläggningen visar att det är viktigt att ha arbetsplatsen i fokus vid insatserna. Bland annat kan problemlösningsorienterade metoder, med inriktning mot åtgärder för att förändra arbetssituationen på arbetsplatsen, underlätta återgång i deltidsarbete och minska risk för återfall i sjukskrivning bland anställda sjukskrivna för psykisk ohälsa.

- Arbetsåtergång underlättas först när insatsen är kopplad till arbetsplatsen och när hänsyn tas till viktiga arbetsmiljöfaktorer, sa Gunnar Bergström.

Efterlängtade riktlinjer

Precis som kartläggningen förespråkar, omfattar företagshälsovårdens nya riktlinjer arbetsplatsnära strategier för att utreda och åtgärda etablerad psykisk ohälsa. Men riktlinjerna tydliggör även vikten av att vid sidan av åtgärder för sjukskrivna även jobba brett med förebyggande insatser som det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet, riskanalyser och chefsutbildningar.

- Arbetsplatser bör ha tydlig och välkänd policy för hur man jobbar förebyggande mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa, sa Gunnar Bergström.

Det kan konstateras att psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort problem. Siffror från Försäkringskassan visar att psykiska diagnoser stod för 40 procent av alla sjukfall vid årsskiftet 2014-2015. Antalet pågående sådana sjukskrivningar har ökat med 48 procent, från 48 000 till 71 000 fall, från år 2012 till 2014. Mot den bakgrunden är företagshälsovårdens nya riktlinjer efterlängtade. Det anser Peter Fundberg, ombudsman och regionalt skyddsombud vid fackförbundet Handels och en av besökarna vid frukostseminariet.

- Det är otroligt viktigt att lyfta frågan om stress och dess konsekvenser i arbetslivet. Ta branschen handels exempelvis, som präglas av få heltider och extrema krav på flexibilitet och tillgänglighet. Vi har medlemmar som knappt törs gå och duscha och som sover med mobilen i handen av rädsla för att missa ett telefonsamtal från arbetsgivare, sa Peter Fundberg.

 

Text och foto: Helena Edström

Bilden: Det var fullsatt på Centrum för arbets- och miljömedicins frukostseminarium om insatser mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen.