WHO larmar om dålig luftkvalitet

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterade nyligen att 9 av 10 bor i områden där luftföroreningsnivåerna överskrider WHO: s riktlinjer. Det innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. WHO:s kartläggning tar dock inte hänsyn till hälsoeffekter som kan uppstå vid lägre nivåer av luftföroreningar. Den visar heller inte lokala skillnader mellan till exempel bostadsområden.

WHO: s nuvarande riktlinjer är baserade på den forskning som gjorts fram till 2004 om sambanden mellan luftföroreningar och hälsoeffekter. De hälsoeffekter man har tittat på är framförallt vanliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. WHOs bedömning är att det finns vetenskapliga belägg för negativa hälsoeffekter när mängden PM2.5 ligger på 10 mikrogram per kubikmeter eller mer. PM2.5 står för fina partiklar med upp till 0,0025 mm i diameter. Så små partiklar kan ta sig långt in i människokroppen och orsaka skada.

WHO förbereder för närvarande en uppdatering av sina riktlinjer för att även ta hänsyn till den senaste forskningen, som visat på många olika hälsoeffekter också vid lägre halter av luftföroreningar.

Stora hälsovinster

WHOs aktuella kartläggning av luftkvalitet världen över pekar på att det finns betydande möjliga hälsovinster med att förbättra luftkvaliteten. Allra mest att vinna har givetvis de allra mest förorenade ”megastäderna”, främst i Afrika och Asien.

Det som inte fångas i WHOs exponeringskartläggning är de mer lokala luftföroreningarna, det vill säga till exempel skillnaden mellan olika bostadsområden inom en stad.

− I studier som bygger på sådana skillnader kan man se påverkan bland annat på risken för sänkt lungfunktion hos barn och ungdomar, död i hjärtinfarkt och lungcancer, säger Tom Bellander, chef för enheten för miljömedicin vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.          

Mycket kvar att göra

Vad gäller luftföroreningar i allmänhet faller ett område som Stockholms län väl ut i en internationell kartläggning.  Det betyder inte att det inte finns problem.

− Internationellt sett har vi här blygsamma hälsorisker på grund av luftföroreningar, mycket tack vare ett långsiktigt arbete med bland annat utbyggnad av fjärrvärme och kollektivtrafik. Även i Stockholms län har vi dock problem med luftföroreningar från främst vägtrafik. Vi påverkas också av luftföroreningar som blåser in från andra länder med sämre kontroll på sina utsläpp. Så även om den allmänna situationen är god så finns mycket kvar att göra, säger Tom Bellander.

Text: Tom Bellander, Sarah Wiklund
Bild: Skärmbild från who.int

Publicerad 20161005