Arbetshälsorapporten presenteras den 10 mars

Arbetshälsorapport 2016 visar att de regionala skillnaderna i Stockholms län är stora när det gäller hur stor andel av befolkningen i kommuner och stadsdelar som är utsatta för ogynnsamma arbetsförhållanden. Den 10 mars presenteras rapporten vid ett seminarium i Landstingshuset.

Arbetshälsorapport 2016 kartlägger ogynnsamma psykosociala, fysiska och kemiska förhållanden i arbetet bland den arbetande befolkningen i kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Den belyser också hur ohälsa kommer till uttryck i arbetsoförmåga och sjukskrivningar samt hur arbetsmarknaden ser ut i form av anställningsförhållanden och arbetslöshet.

Arbetshälsorapport 2016 kan fungera som kunskapsunderlag för planering och prioritering av förebyggande insatser, hälso- och sjukvård samt rehabilitering.