Bostäder – en fråga om folkhälsa

Årets regionala miljödag tog upp både miljöaspekter och sociala aspekter på bostäder och stadsplanering.


Årets regionala miljödag hade temat ”Bostäder – en folkhälsofråga” och innehöll programpunkter som ”Jämlik hälsa”, ”Trångboddhet”, ”Barns perspektiv på utemiljöer” och ”Buller i boendemijön”.

- Vi ville belysa bostadsfrågan ur ett folkhälsoperspektiv, det vill säga ta upp både miljöfrågor och sociala aspekter av boende, säger Antonios Georgelis, miljötoxikolog och Centrum för arbets- och miljömedicins representant i regionala miljögruppen som planerar evenemanget.

- Stockholmsregionen växer explosionsartat och det finns ett akut behov av bostäder. Det byggs en massa idag, ja, men för vilka? Vi behöver bygga, men vi behöver bygga för alla, inte bara för höginkomsttagare. Det är också jätteviktigt att de bostäder som byggs är säkra ur ett miljöperspektiv och inte byggs på platser med för höga nivåer av till exempel luftföroreningar och buller.

Tom Bellander är numera pensionerad chef för enheten för miljömedicin på CAMM och var moderator under dagen.

- Den här regionala miljödagen spände över ett vidare register än vad de här dagarna brukar göra. Jag tror på att satsa på den här typen av breda frågor där vi kan bidra till att kommunerna skapar interna samband mellan olika verksamheter där ett samarbete verkligen kan göra skillnad. Vi har tidigare jobbat för att få ihop människor som jobbar med fysisk planering och människor som jobbar med miljö och hälsa. Nu kommer de sociala frågorna in också och då blir det riktigt intressant. Att människor som jobbar inom de här tre områdena ses och skapar en gemensam syn på vilka problem som måste lösas, det tror jag är jätteviktigt.

Vikitgt med perspektivet jämlik hälsa i regionala utvecklingsplaner

Maria Albin, verksamhetschef på CAMM, pratade under förmiddagen om jämlik hälsa och betydelsen av en god livsmiljö.

- De systematiska hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga och ökar mellan grupper med olika utbildning eller inkomster. Det är viktigt att ha perspektivet jämlik hälsa med i regionala utvecklingsplaner liksom generellt i regional och kommunal planering. En god närmiljö innebär både en god luftkvalitet och trafikbullernivåer som inte är skadliga, men också grönområden inom gångavstånd. Det är särskilt angeläget i bostadsområden som saknar egen trädgård och där det finns små ekonomiska resurser för att kompensera sig på annat sätt. Ojämlikhet i hälsa är självförstärkande, så det krävs ett medvetet och konsekvent samarbete mellan flera sektorer i samhället för att minska skillnaderna, sa hon.

Maria Albin satt med i Kommissionen för jämlik hälsa som la fram sitt betänkande för ett år sen och har också skrivit kapitlet ”Jämlik miljöhälsa” i Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 tillsammans med Antonios Georgelis.

Om Regionala miljödagen

Regionala miljödagen 2018 arrangeras av Centrum för arbets- och miljömedicin och tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting i samarbete med Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm och vänder sig framförallt till politiker och personal inom Stockholms läns kommuner.


Bilden: T.v. Maria Albin


Text: Sarah Wiklund
Foto: Danne Eriksson

 

Publicerad 2018-05-30

Senast ändrad 2024-03-11