Första kartläggningen av ögonfransstylisters och nagelteknologers arbetsmiljö

Ögonfransstylister och nagelteknologer jobbar bägge med akrylater, kemiska ämnen som kan orsaka allvarliga besvär som astma och eksem. Nu startar ett projekt som för första gången ska kartlägga deras arbetsmiljö och yrkesrelaterade ohälsa.

Ögonfransstylister jobbar med att förlänga ögonfransar. Nagelteknologer med att bland annat laga, stärka och förlänga naglar. Bägge jobbar de med produkter som innehåller akrylater – kemiska ämnen som kan ge upphov till både luftvägsbesvär och eksem. Nu startar ett projekt som för första gången ska kartlägga de båda yrkesgruppernas arbetsmiljöer och hur den påverkar deras hälsa.

- Det finns flera fallrapporter kring enskilda personer som har drabbats av besvär men ingen har gjort den här typen av undersökning tidigare, säger Helen Wahlquist , yrkeshygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och en av initiativtagarna till projektet.

Ungefär hur många är det som jobbar inom de här yrkena i Sverige idag?

- Det finns inga exakta siffror men i projektet har vi uppskattat att det finns cirka 2 000 ögonfransstylister och cirka 3 000 nagelteknologer.

Projektet kommer att pågå under tre år och information kommer att samlas in både genom enkätundersökningar och genom mätningar av halten av olika akrylater i luften ute på salongerna.

- Just nu håller vi på och ska skicka enkäter till ögonfransstylister där de bland annat får svara på frågor om hur länge de har jobbat, ifall de har haft några besvär, hur ventilationen ser ut där de jobbar och ifall de använder någon skyddsutrustning, säger Helen Wahlquist.

Utbildningar kring säkerhet

Tanken är att resultaten sen ska ligga till grund för utbildningar kring hur man kan jobba säkrare med akrylater som ögonfransstylist eller nagelteknolog. Utbildningarna kommer att tas fram som en del i projektet.

- Genom patienter som har kommit till vår mottagning på CAMM har vi förstått att utbildningarna till de här yrkena idag ofta är väldigt korta. Det kan handla om en eller ett par dagar, säger Helen Wahlquist

Sara Gunnare, den andra initiativtagaren till projektet, gjorde under förra året mätningar i en mindre undersökning för CAMM där hon mätte halten av etyl-2-cyanoakrylat i luften på några salonger i Stockholmsområdet och på en skola för ögonfransstylister. Etyl-2-cyanoakrylat är en typ av akrylat som finns i det lim som används vid ögonfransförlängning.

- Den rapporten visade lite överraskande på väldigt låga halter men det tror vi delvis kan ha berott på att vi inte mätte i salonger/lokaler med riktigt dåliga arbetsmiljöförhållanden. Nu kommer vi att göra betydligt mer omfattande mätningar. Vi ska också se till att få en större bredd vad gäller typen av salonger så att det blir ett mer representativt urval, säger Helen Wahlquist.

Projektet finansieras av AFA.

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton