Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 om barn

Luftföroreningarna i Stockholms trafikmiljöer kan leda till sämre utveckling av lungfunktionen och till astma hos barn. Det visar den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län som Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) släpper den 1 december.

Barn är känsligare än vuxna för luftföroreningar och andra miljöfaktorer som buller, kemikalier och UV-strålning, samtidigt exponeras de ofta i större utsträckning än vuxna, visar den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län om barn.

- Trots att luftkvaliteten i Stockholms län blivit bättre de senaste decennierna bidrar fortfarande luftföroreningar från vägtrafiken till sjukdom som förkortar våra liv. Resultaten visar att närmare 70 procent av tolvåringarna i länet dagligen vistas mer än 30 minuter i trafiken. Det är den miljö som innebär högst exponering för luftföroreningar, säger Antonios Georgelis, författare till kapitlet om luftföroreningar.

- Allt fler barn lyssnar dagligen på hög musik i hörlurar, vilket kan leda till hörselnedsättning och tinnitus. Andelen barn som störs mycket eller väldigt mycket av buller från trafik i hemmiljön har dubblerats under senare år. Mer tillåtande byggregler kan vara en orsak till detta. Sammantaget ger utvecklingen vad gäller barns utsatthet vad gäller buller i regionen anledning till oro, förklarar Charlotta Eriksson, författare till kapitlet om buller.

- Det finns en stark koppling mellan socioekonomiska förhållanden och barns exponering för olika miljöfaktorer. Barn till vårdnadshavare med grundskola som högsta utbildning exponeras i större utsträckning än andra barn. De vistas i genomsnitt längre tid i trafiken och exponeras ofta för högre nivåer av luftföroreningar och buller i sin hemmiljö eftersom de ofta bor i trafikutsatta lägen, säger Pia Isaksson, författare till kapitlet om jämlik miljöhälsa.

- Barns vistelse till grönområden och naturmiljöer har stor betydelse för både deras utveckling och hälsa. Tillgången till grönområde inom gångavstånd från bostaden påverkar hur ofta barnen vistas i dessa. Dessutom påverkas barns naturvistelse av föräldrarnas etniska bakgrund; andelen barn som besökte grönområden ofta var högst bland barn vars föräldrar var födda i Sverige och lägst bland barn vars föräldrar var födda utanför Europa, säger Mare Löhmus Sundström, författare till kapitlet om grönska.

Om Miljöhälsorapporten i Stockholms län

Miljöhälsorapporten ges ut vart fjärde år, varannan gång med fokus på vuxna och varannan med fokus på barn. Årets rapport handlar om barn i Stockholms län.  Rapporten bygger på aktuell forskning och på enkätsvar från drygt 15 000 vårdnadshavare till barn i åldrarna 8 månader, 4, och 12 år. Den är ett viktigt underlag för beslutsfattare och andra verksamma inom miljö och hälsa.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM),  Region Stockholm.

Publicerad 2021-12-01

Senast ändrad 2024-03-11