Höga halter av kvartsdamm på byggarbetsplatser visar ny rapport

Det förekommer höga halter av kvartsdamm på byggarbetsplatser i Stockholm, visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Kvartsdamm kan orsaka flera livshotande sjukdomar som till exempel silikos (stendammslunga), KOL och lungcancer. I CAMM:s mätningar låg 35 % av värdena över eller nära det nya föreslagna gränsvärdet. Samtidigt har kunskapen om hälsoriskerna med kvartsdamm minskat.

I den nya rapporten ”Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm – en orienterande kartläggning 2016-2017” presenteras resultatet från 20 mätningar som gjorts på fem olika byggarbetsplatser av yrkeshygieniker Karin Grahn från CAMM.

Ett gränsvärde anger den högsta koncentration av, i det här fallet, kvartsdamm i luften där hälsoriskerna fortfarande bedöms som acceptablaVid en av mätningarna låg nivån av den farligaste typen av kvartsdamm, som innehåller partiklar som kan ta sig ända ner i lungblåsorna, högre än det nuvarande gränsvärdet (0,1 mg/m³).  Arbetsmiljöverket kom i april 2017 med förslaget att sänka gränsvärdet för kvarts till 0,05 mg/m³. Vid 35 % av CAMM:s mätningar låg värdet över eller nära det nya föreslagna gränsvärdet. Att gränsvärdet överskrids innebär att arbetsgivaren utsätter arbetstagarna för en oacceptabel risk och omgående måste vidta åtgärder för att minska exponeringen. Går inte det måste andningsskydd användas.

– Så höga värden i kombination med den minskade medvetenheten om hälsoriskerna med kvartsdamm som vi ser är väldigt oroande. Det var också bara ett fåtal av arbetstagarna som använde någon typ av andningsskydd, säger Karin Grahn.

Minskad kontroll trots stora hälsorisker

Kvartsdamm är en av de vanligaste exponeringarna i svenskt arbetsliv. Runt 85 000 personer i Sverige beräknas ha jobb där de utsätts för kvartsdamm, som frigörs när man arbetar med sten och betong. Kvartsdamm kan orsaka flera olika sjukdomar. Silikos eller stendammslunga är den mest kända men ny forskning visar att kvartsdamm också ökar risken för bland annat lungcancer, hjärtinfarkt och KOL. Samtidigt finns rapporter som visar att medvetenheten kring de risker som finns med kvartsdamm har minskat och att kontrollen i de miljöer där det förekommer har försämrats.

– 2015 tog arbetsmiljöverket bort kravet på att arbetsgivarna ska göra mätningar i miljöer där det finns kvartsdamm och rapportera in resultaten till Arbetsmiljöverket. Det är vi väldigt kritiska till. Om man inte mäter så kan man inte veta, säger Karin Grahn.

Att kravet på mätningar har tagits bort innebär också att det blir svårare att följa utvecklingen av exponering för kvartsdamm över tid, vilket är en viktig del i de arbets- och miljömedicinska klinikernas kartläggande och sjukdomsförebyggande arbete.

Sannolikt högre nivåer inom byggindustrin i stort

Samtliga byggföretag som deltog i mätningarna var stora etablerade företag. Inom byggbranschen i Stockholm finns emellertid också många små företag som anlitas som underentreprenörer eller jobbar självständigt.

– Baserat på erfarenhet har vi märkt att stora företag ofta har bättre kontroll på arbetsmiljöregler och oftare är anknutna till företagshälsovård som till exempel kan hjälpa till vid riskbedömningar. Därför tror vi att de exponeringsnivåer vi uppmätte snarare underskattar än överskattar nivåerna inom byggindustrin idag, säger Karin Grahn.

– Kvartsexponering kan inte undvikas i många branscher men risken kan kontrolleras och minskas till en acceptabel nivå genom systematiskt och målmedvetet arbete. Men då krävs kunskap och medvetenhet hos både arbetsgivare och anställda, säger CAMM:s verksamhetschef Maria Albin i rapportens förord.

Text: Sarah Wiklund
Foto: Karin Grahn

Läs rapporten