Ökad kontroll över arbetet kan minska risk för förtidspension i yrken med hög fysisk belastning

Redan befintliga besvär från rörelseorganen och låg kontroll över arbetet i yrken med hög fysisk belastning innebär ökad risk för nedsatt arbetsförmåga. Det visar en nyligen publicerad avhandling från Karolinska Institutet där forskare undersökt sambandet mellan tung fysisk belastning, kontroll över arbetet och möjligheten att fortsätta arbeta bland anställda med besvär från rörelseorganen.

- Det finns redan många studier om tung fysisk belastning i arbetet och smärta i rörelseorganen*. Vad som är mindre känt är hur fysisk belastning påverkar personer som redan har besvär och ifall kontroll över arbetet har betydelse. Med tanke på att arbetsstyrkan blir äldre och att ålder ökar risken för rörelsebesvär behöver vi veta mer om hur de här exponeringarna påverkar risken för att äldre arbetstagare lämnar arbetslivet i förtid, säger Kathryn Badarin, forskare vid Karolinska Institutet, som står bakom avhandlingen.

I en tid där förväntningarna på att arbeta längre har ökat och pensionsåldern stiger blir frågor som hur man kan skapa ett hållbart arbetsliv och öka möjligheterna för arbetstagare att kunna arbete fram till pension med hälsan i behåll centrala. Det gäller i synnerhet för yrken som innebär tung fysisk belastning. I den nyligen publicerade avhandlingen ” Fysisk belastning i arbetet och utträde från arbetsmarknaden: Epidemiologiska studier med fokus på anställda med muskuloskeletala besvär” (svensk titel) undersöks sambandet mellan tung fysisk belastning, kontroll över arbetet och möjligheten att fortsätta arbeta bland anställda med rörelsebesvär.

Tungt arbete ökar risken för allvarligare besvär

Resultat från avhandlingen visar att hos anställda som redan lider av besvär från rörelseorganen är sannolikheten hög att få mer allvarliga besvär vid exponering för tungt arbete. Kombinationen av besvär från rörelseorganen och tungt fysiskt arbete ökar risken för nedsatt arbetsförmåga jämfört med att bara ha besvär eller utföra tungt arbete. Dessutom är att ha både besvär från rörelseorganen och låg kontroll över arbetet kopplat till en större risk för nedsatt arbetsförmåga än att bara ha besvär eller låg kontroll.

Anställda med en kombination av tungt arbete och låg kontroll har större sannolikhet att få sjukersättning (förtidspension) än de med enbart tungt arbete eller låg kontroll. Det tyder på att om du har tunga fysiska arbetsuppgifter och din kontroll över arbetet ökar kan detta ge dig bättre möjligheter att utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är anpassat till din fysiska kapacitet.

Övergång till arbete med lägre belastning minskar risk

Studiernas resultat visar också att en övergång från ett jobb med hög fysisk belastning till ett jobb med lägre belastning kan minska risken för sjukersättning. Intressant nog minskar risken mer för äldre arbetstagare än för medelålders arbetstagare. Den fysiska belastningen i arbete för en arbetstagare kan även minskas utan att personen byter arbete. Det finns olika sätt att åstadkomma detta på arbetsplatserna, till exempel genom att använda teknisk utrustning, ha tillräckligt med personal för att underlätta samarbete och att variera mellan arbetsuppgifter.

- Resultaten från avhandlingen kan bidra med viktig kunskap till både arbetsgivare och beslutsfattare kring hur man kan agera för att minska riskerna för sjukersättning (förtidspension) hos sårbara grupper inom branscher med mycket fysiskt tungt arbete, som till exempel byggindustrin och hälso- och sjukvård. Sen behövs det förstås fler studier på området och där kan min avhandling kan vara ett underlag att bygga vidare på säger Kathryn Badarin.

Länk till avhandlingen: