Sänk gränsvärdet för kvarts!

För att minska risken för ofta dödlig arbetssjukdom är det oerhört viktigt att genomföra den föreslagna sänkningen av gränsvärdet för kvarts, skriver de arbets- och miljömedicinska enheterna i sitt svar på Arbetsmiljöverkets förslag till nya hygieniska gränsvärden.

De arbets- och miljömedicinska enheterna har granskat Arbetsmiljöverkets förslag till nya Föreskrifter om hygieniska gränsvärden och lämnat ett gemensamt remissvar. Enheterna är positiva till de sänkta gränsvärdena för många kemiska ämnen men gör också tydligt att den föreslagna sänkningen av gränsvärdet för kvarts från 0,1 mg/m3 till 0,05 mg/m3 inte bara är absolut nödvändig utan också bör ses som ett steg på vägen mot en ytterligare sänkning.

- 0,025 mg/m3 är det som hälsobaserat måste rekommenderas utifrån gällande kunskapsläge. En sänkning till 0,05 mg/m3 är dock ett första och nödvändigt steg på vägen,  skriver enheterna i sitt svar.

Exponering för kvarts kvarstår som en av de viktigaste orsakerna till allvarlig yrkessjukdom, däribland silikos, KOL och lungcancer. Yrkesmässig kvartsexponering beräknas årligen orsaka 7 600 nya lungcancerfall i EU och i Sverige skulle enligt beräkningar cirka 140 insjuknanden i lungcancer per år i kunna tillskrivas kvartsexponering. Ny kunskap visar också att kvartsexponering också ökar risken för hjärtinfarkt, även vid måttliga exponeringsnivåer.

- Ur arbetsmedicinsk synpunkt är en minskning av exponeringsnivåerna för kvarts av mycket hög prioritet, inte minst ur ett individuellt rättighetsperspektiv vad gäller risk för allvarlig och ofta dödlig arbetssjukdom, skriver de arbets- och miljömedicinska enheterna.

 

Läs remissen via länken uppe till höger/här nedan (mobil)